هایپر تره بار | نخل خرما برحی
1 دی 1397

نام: نخل خرما برحی (برهی)

نام انگلیسی: Barhi Dates

مشخصات: خرمای برحی یکی از پرطرفدارترین خرماها در خوزستان و بوشهر و سایر کشورهای منطقه است. برح به معنای امر شدید شگفت‌‌آور است و برحی به باد گرم شدید می‌گویند. خرمای برحی هم در اوج گرمای شدید می‌پزد و هم طعمش در نوع خود شگفت‌آور است. اﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﺮﻣﺎ، دﯾﺮرس اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﺪارد. رسیدن خارک در اواخر مرداد، ولی برداشت میوه کاملاً رسیده در اواخر شهریور ماه صورت می گیرد. ﺧﺎرک آن دارای ﻣﻘﺪار ﻗﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺎرک و رﻃﺐ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﯿﺰ قرار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻣﯿﻮه ﺑﺮحی از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرک و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ارﻗﺎم ﻣﺰه ﮔﺲ دارد،قابل خوردن اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺗﺎزهﺧﻮری ﺧﺮﻣﺎ، ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻤﺰه و لذیذ اﺳﺖ. رﻧﮓ میوه در مرحله ﺧﺎرک زرد، رﻃﺐ آن ﮐﻬﺮﺑﺎﺋﯽ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ از کهربایی تا قهوه ای ماﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.
این خرما تقریباً کروی با اندازه متوسط، به وزن متوسط ۸ گرم با بافت نرم، ضخامت پوست در آن زیاد و نسبت گوشت میوه به هسته معادل ۷٫۷۷ است. هسته تقریباً کروی، رنگ آن خاکستری روشن، میزان چسبندگی هسته به میوه متوسط و میزان چسبندگی کلاهک به میوه کم است. پوست آن از گوشت خرما تا حدی جدا شده است. برحی بافت نرمی دارد و میزان آب آن اندکی از خرماهای نیمه‌خشک بیشتر است. برحی بعد از رقم کبکاب یکی از بهترین خرماها برای خرما ارده است.
اﯾﻦ رﻗﻢ ﯾﮑﯽ از ارﻗﺎم ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﺳﻮﻣﺎر، دﻫﻠﺮان، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﺑﺮازﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

فروش نهال کشت بافتی و پاجوش نخل برحی با بهترین شرایط و کیفیت در هایپرتره بار