هایپر تره بار | نهال گلابی دوشز

نهال گلابی پر طرفدار دوشز
مرغوب

نام: گلابی دوشز
زمان رسیدن میوه: اوایل مرداد
تحمل خشکی: نیمه متحمل
عمر مفید: ۳۰ سال
مدت انبارداری: ۴ماه
تحمل سرمای زمستانی: -۲۵c الی -۲۸c
مشخصات میوه: درشت و قرمز و زرد رنگ

پایه جنگلی : قیمت از ۶۰۰۰ الی ۹۰۰۰ تومان