نهال گلابی

ارقام مهم تجاری نهال گلابی بصورت شناسنامه دار و زیر نظر متخصصان با تجربه روی پایه پیرودوآرف (رویشی) و پایه های بذری با کیفیت تولید شده و تحت بهترین گواهی سلامت نهال عرضه می گردد.