نهال به

ارقام نهال به پر محصول و زودبازده روی پایه های کویینس و زالزالک تولید و با لیبل معتبر عرضه می گردد.