نهال انگور

تولید و عرضه بیش از 30 رقم از بهترین ارقام پرمحصول انگور ایرانی و خارجی در هایپرتره بار؛ کلیه نهال ها بصورت شناسنامه دار و ریشه پر/ ریشه لخت در اندازه های مختلف عرضه می شوند.