هایپر تره بار | سال آوری در درختان میوه
۲۷ مرداد ۱۳۹۷

عامل اصلی در سال آوری در درختان میوه

الف- علت هورمونی: هورمون های بازدارنده تولید شده از طریق جنین بذور میوه های در حال رشد أثر بازدارنده بر روی القاء جوانه گل برای سال بعد دارد. هورمون اصلی عامل سال آوری جیبرلین می باشد که مانع از تأثیر گلها و افزایش سال آوری می شود. اکسین مانع از تمایز گل ها و نیز باعث افزایش سال آوری شده ولی سایتوکینین تمایزیابی گل ها را تشویق می کند.

ب- علت تغذیه ای: از طرفی این میوه های در حال نمو مقادیر بسیار زیادی از کربوهیدرات های ساخته شده توسط برگها را صرف رشد خود نموده و میزان انرژی لازم برای تمایز کافی گل ها وجود نخواهد داشت.

گلابی: گل آذین آن نامحدود و دارای ۷ تا ۸ گل می باشد، جوانه های گل همانند سیب در انتهای اسپورها و شاخه های کوتاه بر روی شاخه های دوساله و مسن تر است و تمایزیابی گلها اوایل تابستان انجام می گیرد. اکثر ارقام گلابی دارای سال آوری نیستند، ارقام هاردی و کوهیس روی پایه به تمایل به سال آوری دارند.

به: جوانه گل فقط حاوی یک گل است که در انتهای یک شاخه کوتاه در فصل جاری به وجود می آید، تمایزیابی گلها قبل از باز شدن جوانه های گل دانه دارها مخلوط و انتهایی است درخت به دارای سال آوری نیست.

زردآلو: گل های درخت زردآلو بر روی شاخه های یک ساله و یا بر روی اسپورهای موجود بر روی شاخه های دوساله و مسن تر و به صورت جانبی تشکیل می شوند گلها منفرد یا تکی هستند و تمایزیابی اواسط مرداد صورت می گیرد.

هلو: گل ها به صورت منفرد و جانبی در داخل جوانه ساده و بر روی شاخه های یک ساله تشکیل می شود، تمایزیابی گلها اواسط تابستان انجام می شود و درختان هلو علی رغم تولید محصول زیاد در یک سال سال آوری ندارد.

بادام: گل به صورت ساده منفرد جانبی بر روی شاخه های یک ساله انجام می گیرد. زمان تمایزیابی گلها اواخر تابستان است، به خاطر این که میوه ها در مقایسه با هلو ریزتر هستند، درصد بیشتر از گل ها باید به میوه تبدیل شوند تا محصول اقتصادی داشته باشیم و لذا در بادام تنک کردن انجام نمی گردد و محصول زیاد نیز باعث تناوب باردهی نمی گردد.

آلبالو: جوانه های گل دو تا چهارتایی هستند و گل ها بر روی اسپورها و شاخه ها به صورت جانبی تشکیل می شوند و زمان تمایز گلها أواخر تیر می باشد.

انجیر: گل ها در زاویه برگ تشکیل می شوند که یک جوانه رویشی در وسط و دو جوانه گل در کنار تشکیل می شوند. تمایز گل های محصول اول انجیر در اواخر تابستان سال گذشته انجام می شوند ولی در مورد انجیرهایی که محصول دوم و سوم تولید می کنند میوه بر روی شاخه های سال جاری تشکیل شده و گل ها نیز در همان سال تمایز می یابند.

خرمالو: تمایز گل ها در خرمالو در تیرماه سال قبل انجام می شود. گل های ماده اغلب تکی یا منفرد و جانبی هستند ولی گل های نر به صورت گل آذین کردن می باشند.

فندق: گلهای نر فندق به صورته شاتون بر روی جوانه های جانبی شاخه های سال جاری تشکیل می گردد گل های ماده به صورت گروهی بر روی شاخه های فصل جاری تشکیل می شود که این شاخه های کوتاه خود حاصل از جوانه سرکیب است که بر روی شاخه یک ساله تشکیل شده است هر دو گل نر و ماده در تابستان سال قبل تمایز می یابند.

گردو و پلان هیکوری: عادت، گلدهی مشابه دارند گلهای نر به صورت شانون های جانبی بر روی شاخه های یک ساله و گل های ماده آنها به صورت انتهایی بر روی شاخه های فصل جاری حاصل از یک جوانه مخلوط به دست می آید، تمایزیابی گلهای نر در اردیبهشت ماه سال قبل و گل شده بهمن و فروردین انجام می گیرد.

شاه بلوط: گیاه یک پایه هر دو گل نر و ماده بر روی شاخه های فصل جاری تشکیل می شود و گل های ماده در قسمت پایین شاخه فصل جاری یعنی در قاعده نتتون های نر تشکیل می شود و سه میوه را در داخل یک پوشش خار دار تولید می کند.

پسته: گیاه در پایه و گرده افشانی توسط باد، گل آذین یک خوشه مرکب، گلهای نر و ماده هر دو به صورت جانبی روی شاخه های یک ساله تشکیل می شوند و گل ها در اوایل اردیبهشت تمایز می یابند، پسته دارای سال آوری می باشد و در سال آوری جوانه های گل در اردیبهشت ماه تشکیل شده اند و در طی تابستان ریزش نموده و منجر به مدال آوری می گردد که هر دو عامل هورمونی در آن دخالت دارند. در مقایسه دلیل سال آوری درختانی مانند مصیب عده تشکیل جوانه گلی و نه ریزش جوانه می باشد.

انگور: خوشه های انگور بر روی شاخه های سال جاری به وجود می آیند که این شاخه خود حاصل از یک جوانه مرکب است که بر روی شاخه های یک ساله تشکیل می گردد، تمایزیابی گل آذین اواسط تابستان سال قبل صورت می گیرد ولی تمایزیابی گل ها در بهار همان سال انجام می شود و گل ها در اوایل بهار و قبل از باز شدن جوانه گل تشکیل می شود.

توت فرنگی: گل ها از جوانه های روی طوقه حاصل می شوند و گل ها در ابتدا حالت انتهایی داشته و بعد از رشد جوانه محوری حالت جانبی به خود می گیرد. در ارقام بهاره تمایزیابی گل ها در طی روزهای کوتاه پاییز سال قبل انجام می گیرد ولی در ارقام همیشه بارده گل های محصول پاییزه در اوایل تابستان همان سال یعنی در روز بلند تمایز می یابند.

تمشک و سیاه توت: جوانه های گلی روی شاخه های یک ساله تشکیل می شوند که در سال بعد تولید گل و محصول می کنند و سپس این شاخه های دو ساله از بین می روند و تمایز بایی در اواخر تابستان صورت می گیرد.

بیشتر در علل ریزش میوه درختان