هایپر تره بار | آزمون سلامت بذر
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

هدف

هدف از آزمون سلامت بذر تعیین وضعیت سلامت یک نمونه بذری و در نتیجه توده بذری است. ازمون سلامت بذر به چهار دلیل مهم است:

  1. بیماری های بذر زاد ممکن است باعث توسعه فزاینده بیماری ها در مزرعه و کاهش ارزش اقتصادی گیاهان زراعی گردند.

۲. ممکن است توده های بذری وارداتی باعث رواج بیماری ها در مناطق جدید شوند. بنابر این آزمون ها برای برآورد نیازهای قرنطینهای ضروری است.

۳. آزمون سلامت بذر، ارزیابی گیاهچه ودلایل جوانه زنی و استقرار مزرعه ای ضعیف را روشن می سازد و بنابراین، آزمون جوانه زنی را تکمیل می کند.

۴. آزمون سلامت بذر ممکن است باعث نمایان شدن اهمیت تیمارهای توده بذری در جهت ریشه کن کردن پاتوژنهای بذرزاد با کاهش خطر سرایت بیماری گردد.

 تعاریف

سلامت بذر

سلامت بذر اصولا نشان دهنده وجود یا عدم وجود ارگانیسم های بیماریزا مثل قارچ ها، باکتری ها و ویروس ها و آفات جانوری شامل نماتدها و حشرات بوده و شاید در بر گیرنده شرایط فیزیولوژیکی مانند علایم کمبود عناصر باشد.

پیش تیمار

هرگونه تیمار آزمایشگاهی شیمیایی یا فیزیکی نمونه کار قبل از نگهداری در انکوباتور است که تنها باعث تسهیل آزمون می گردد.

تیمار بذر

در آزمون سلامت بذر، توده بذری ممکن است به منظور کنترل پاتوژن های گیاهی با آفات و یا اصلاح علایم کمبود عنصری، مورد تیمار قرار گیرد.

برنامه اعتباربخشی روش سلامت بذر ISTA

قبل از انتشار در قواعد بین المللی آزمون بذر (ضمیمه فصل ۱، روش های سلامت بذر) به عنوان فرایندی برای اعتباربخشی روش های آزمون سلامت بذر (جدید یا مشابه آن می باشد. قواعد و عواملی که در اعتباربخشی روش های شناسایی پاتوژنهای بذرزاد بایستی مدنظر قرار گیرند، در کتاب اعتباربخشی روش شناسایی پاتوژن های بذرزاد انجمن بین المللی آزمایش بذر (ISTA) شرح داده شده است.

قواعد بین المللی آزمون بذر

مجموعه ای از روش های معتبر برای سلامت بذر که توسط ISTA با استفاده از برنامه اعتباربخشی روش سلامت بذر ISTA مورد تأیید قرار گرفته است (به ۴-۴-۱ مراجعه کنید).

قواعد کلی

آزمون سلامت بذر باید با استفاده از روش ها و لوازمی انجام شود که تطابق آنها با اهداف مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش های مختلفی از آزمون در دسترس است که از لحاظ حساسیت، تکرارپذیری، مدت کارآموزی و لوازم مورد نیاز متفاوت هستند. روش مورد استفاده به پاتوژن یا شرایط مورد بررسی، گونه های بذری و هدف آزمایش بستگی دارد. انتخاب روش و ارزیابی نتایج نیازمند دانش و تجربه در مورد روش های در دسترس است. وجود یا عدم وجود ارگانیسم های بیماریزا، آفات و شرایط فیزیولوژیکی مضر مشخص شده توسط فرستنده، با دقت لازم تخمین زده می شود.

روش کار

نمونه کار کل نمونه ارائه شده یا نسبتی از آن، بسته به روش آزمون، ممکن است به عنوان نمونه کاری مورد استفاده قرار گیرد. نمونه باید بسته بندی شده و به نحوی ارائه گردد که وضعیت سلامت بذر تغییر نکند.

در موارد استثنایی ممکن است نمونه تحویلی بیش از مقدار تعیین شده مورد نیاز باشد و در این موارد نمونه بردار باید بر همین اساس راهنمایی شود.

زمانی که قسمتی از نمونه تحویلی به عنوان نمونه کاری موردنیاز باشد باید آن را کاهش داد تا مراقبت های لازم در جهت ممانعت از سرایت آلودگی صورت گیرد.

نمونه کار به صورت عادی نباید کمتر از مقدار تعیین شده در شرح روش باشد.

اگر تکرارهای با تعداد بذرهای معین لازم باشد، باید بعد از اینکه به طور کامل مخلوط شدند به صورت تصادفی از زیر نمونه برداشت گردند.

 تیمار بذر

نتایج آزمون ممکن است توسط تیمارهای اعمال شده به توده بذری تحت تأثیر قرار گیرد. به طور کلی، آزمون های سلامت بذر روی بذرهای تیمار شده به دلیل پوشش یا ممانعت از رشد ارگانیسم هدف، نتایج غیر قابل اطمینانی را در پی دارند. برگه های مربوط به روش های مجزا قابل قبول بودن آزمون بذرهای بیمار شده را مشخص خواهند کرد.

نگهداری نمونه

میکروفلور در توده یا نمونه بذری، ممکن است به طور قابل ملاحظه ای در طول نگهداری در شرایطی که قوه زیست بذر به طور رضایت بخشی حفظ شود، تغییر کند. انتخاب شرایط مناسب نگهداری باید با احتساب دمای مطلوب و ظرف نگهداری برای حفظ سلامت نمونه صورت گیرد.

گسترش فزاینده کپک های ساپروفیتی مثل قارچ انباری در آزمون ها، می تواند نمایانگر کیفیت نامناسب بذر به دلیل شرایط نامناسب برداشت، فرآوری و انبارداری و یا فرسودگی باشد. برخی از قارچها (مثل .Rhizopus spp) به سرعت روی کاغذهای صافی گسترش یافته و ممکن است ابتدا باعث پوسیدگی گیاهچه های سالم و با تداخل با رشد پاتوژن در بذرهای آلوده کشت شده گردد. همچنان که شرح داده شد، پیش تیمار در روش های خاص احتمالا قابل توصیه باشد.

روش های ویژه

روش های ویژه معمولا آنها بر اساس یک میزبان و یک پاتوژن هستند، اما احتمالا روش های چند پاتوژنی وجود داشته باشند. کل روش های آزمون سلامت بذر قبل از چاپ در فصل ۱، باید از طریق برنامه اعتباربخشی روش آزمون بذر ISTA تأیید شوند. روش های تأیید شده بر طبق برنامه اعتباربخشی روش آزمون بذر ISTA در موقع چاپ در جدول ۱ الف فهرست بندی می شوند. پیوستها، تجدیدنظرها و حذفیات در این فهرست را می توان در آزمون بین المللی ISTA و یا در وب سایت آنلاین http: / / www.seedtest.org)ISTAیافت. فهرست نهایی توسط دبیر خانه ISTA نگهداری می شود. آزمایشگاه مسئول جستجو از آن فهرست در مورد روش مورداستفاده می باشد.

بر آورد و بیان نتایج

نتایج یا به صورت کیفی یا کمی مطابق با مشخصات روش های انفرادی شرح داده شده، گزارش می شوند.

گزارش نتایج

نتایج یک آزمون سلامت بذر باید تحت عنوان سایر یافته ها به شرح زیر گزارش گردند:

– هم نتایج کیفی یا کتی، چنانکه در روش های انفرادی تعیین شده؟

– نتایج مثبت یا منفی، چنانکه در روش های انفرادی تعیین شده؟

– نام علمی پاتوژن شناسایی شده؛

– درصد بذرهای آلوده؛

– روش مورداستفاده، با هرگونه پیش تیماری ؛

– اندازه نمونه یا نسبت مورد آزمایش؛

– هر گونه روش کار اضافی مجاز مورداستفاده

فقدان توضیحات در مورد وضعیت سلامت بذر الزاما نمایانگر این نیست که وضعیت سلامت رضایت بخش است.

در ذیل به چند روش از روش های تست بذر روی هویج ،آفتابگردان و برنج اشاره شده است؛

روش کاغذ حوله ای برای شناسایی Alternaria dauci  در هویج

گیاه: هویج (Daucus carota)

پاتوژن: Alternarict dauci

تهیه شده توسط: شپارد، کوکرل و رابرتس، کمیته فرعی تأیید روش PDC انجمن بین المللی آزمایش بذر (ISTA).

ارائه دهنده: کمیته فرعی تأیید روش PIC انجمن بین المللی آزمایش بذر ISTA.

تاریخ ویرایش: ویرایش ۱۰، یکم ژانویه ۲۰۰۳.

سابقه

این روش برای نخستین بار در کتاب آزمون سلامت بذر ISTA در نوامبر سال ۱۹۶۴ در سری ۳ و شماره ۴ منتشر گردید و توسط گامبورگی در سال ۱۹۸۷ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. این روش در فصلا کتاب روش های آزمون سلامت بذر با عنوان روش ۰۱۱-۰ (شپارد و کو کرلی، ۲۰۰۲) گنجانیده شده است. این روش دوباره شماره گذاری شد (۰۰۱-۱ الف) و پس از اصلاحات جزئی توسط بنیاد بین المللی سلامت بذر برای سبزیجات در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ مورد استفاده قرار گرفت (وان بیلسن، ۲۰۰۳). در این بررسی ها روش های استفاده از کاغذ حوله ای و آگار مالت مورد مقایسه قرار گرفت و نتیجه گیری شد که هر دو روش معادل هم هستند. لازم به ذکر است که بذرها به طور همزمان می توانند برای شناسایی وجود Alternarice radicin با استفاده از روش یکسان مورد آزمون قرار گیرند (به روش ۰۰۲-۱ الف رجوع شود).

مطالعات اعتباربخشی

وان بیلسن (۲۰۰۳)

نسخه ها از طریق ایمیل ista.office@ista. ch یا ارسال پستی به دبیر خانه ISTA قابل دریافت می باشند.

پیشگیری های احتیاطی

مطمئن شوید که با سوابق خطر آفرین آشنا هستید و پیشگیری های احتیاطی لازم را به عمل آورید. فرض بر این است که این فرایند کاری در آزمایشگاه میکروب شناسی توسط افراد آشنا به قوانین کار آزمایشگاهی میکروب شناسی مطلوب و روشهای ضد عفونی اجرا می گردد. تمام مواد مورد استفاده به عنوان مثال، اتوکلاو، ضد عفونی کننده را به روشی مناسب مرتب کنید که با مقررات سلامت محیطی و محلی مطابقت داشته باشد.

بذر تیمارشده

تیمارهای بذر احتمالا کارایی این آزمون را تحت تأثیر قرار دهند. این آزمون بایستی روی بذرهای تیمار نشده اجرا گردد.

مواد

ماده مرجع استفاده از ماده مرجع یا مواد مناسب دیگر توصیه می شود.

بستر کشت کاغذهای حوله ای یا صافی cm ۹ به صورت گرد (به عنوان مثال، واتمن شماره ۱ یا مشابه) که از هر گونه میکروارگانیسم و بازدارنده ای عاری باشد (۳ عدد در هر پتری دیش).

ظرفها پتری دیش های استریل cm ۹ (برای هر پتری دیش ۱۰ بذر).

انکوباتور روی ۲۰۲°C تنظیم شده و مجهز به زمان سنج و نور ماورای بنفش نزدیک (NUV، حداکثر طول موج در ۳۶۰ نانومتر، به عنوان مثال، شماره رنگ ۱۸، فیلیپس، BLB sylvania) باشد.

فریزر روی ۲°C*۲۰- تنظیم شود.

آماده سازی نمونه

  1. جلو گیری از هر گونه احتمال سرایت آلودگی بین نمونه های بذری ضروری است که از طریق پاک کردن یا اسپری وسایل و دستکش ها با اتانول ۷۰٪ میسر می گردد.

٢. این آزمون روی نمونه کاری که در بخش ۱-۴-۱ از قواعد بین المللی آزمون بذر به آن اشاره شده، انجام می گیرد.

روش

نکات کنترلی حساس با CCP مشخص شده است

  1. ۳ عدد کاغذ صافی cm 9 را در ظرف محتوی آب مقطر یا آب دی یونیزه خیسانده و آب اضافی آنها گرفته می شود.

۲. ۱۰ عدد بذر ضد عفونی شده با فواصل یکسان (CCP) روی کاغذ صافی در هر ظرف قرار می گیرد.

٣. به مدت ۳ روز در ۲۰۲°C در تاریکی نگهداری شود.

۴. ظرف ها به فریزر منتقل شده و در ۲۰۲°C- به مدت ۲۴ ساعت نگهداری می گردد.

  1. بعد از فریز کردن، ظرف ها به مدت شش روز در ۲۰۲°C با دوره های متناوب ۱۲ ساعت تاریکی و روشنایی (ترجیحا ISTA )( NUV ، ۱۹۸۴؛ تمپی، ۱۹۶۸) در انکوباتور قرار داده می شود. ظرف ها بایستی تقریبا با فاصله ۲۵cm در زیر نور قرار گیرند.
  2. بذرها در زیر میکروسکوپ استروسکوپی با بزرگنمایی ۳۰ برای شناسایی رشد قارچ و تا بزرگنمایی ۸۰ برای شناسایی کنیدی ها بررسی می گردند. کنیدیو فورها، ساده و کمی شاخه دارند (شکل ۱) که به صورت منفرد یا صورت گروه های کوچک روی سطح بذر یا روی میسلیوم هوایی رشد می کنند. کنیدی ها معمولا به صورت منفرد، وارونه، تا طول ۷۵ میکرومتر هستند که ابتدا به رنگ زیتونی کمرنگ و با گذشت زمان به رنگ قهوه ای در می آیند و دارای شاخه های میله ای شکل دراز هستند که تا ۳ برابر طول بدنه می رسند (الیس، ۱۹۷۱). گروه های کنیدی های فرورفته گاهی با ظهور دسته ای از شاخه های طویل و روشن قابل رؤیت هستند (شکل ۱، سمت چپ پایین). تعداد بذرهای آلوده را در هر ظرف شمارش کنید (CCP)

روش های کلی (معمول برای بسیاری از شیوه های آزمون)

  1. ارزیابی دامنه های مجاز

دامنه های مجاز معیارهایی هستند برای ارزیابی اینکه آیا تغییر نتیجه در داخل یا بین آزمونها از گستردگی کافی برای ایجاد تردید در مورد صحت نتایج برخوردار است یا خیر. دامنه مجاز که برای اکثر آزمون های مستقیم سلامت بذر به کار گرفته می شود را می توان در جدول ۱-۵ از پیوست ۱۶ قواعد بین المللی آزمایش بذر یا در جدول G از کتاب دامنه های مجاز و اندازه گیری های دقت در آزمون بذر بافت (مینس ۱۹۶۳).

۲. گزارش نتایج

نتیجه آزمون سلامت بذر بایستی نام علمی پاتوژن و شیوه آزمون مورد استفاده را نشان دهد. زمانی که نتایج در فرم ۱STA گزارش می شود، در زیر سایر یافته ها درج می شود. در صورتی که نتیجه منفی باشد پاتوژنی شناسایی نشود)، نتایج بایستی به صورت تحمل استاندارد گزارش شود (به عنوان مثال، سطح آلودگی کمتر از ۱٪ با احتمال ۹۵%). تحمل استاندارد بستگی به تعداد کل بذرهای مورد آزمایش (۱) دارد و تقریبا برابر با ۳ (۹۵, = P) است (به رابرتس و همکاران، ۱۹۹۳ رجوع شود). اگر نتیجه مثبت باشد، گزارش باید نمایانگر درصد بذرهای آلوده باشد.

تضمین کیفیت

تعلیم ویژه

این آزمون بایستی فقط توسط افرادی که در مورد قارچ شناسی تعلیم دیده اند یا زیر نظر مستقیم آنها انجام شود.

 

نکات کنترلی حساس

در روش ها با CCP مشخص شده است

گسترش هیف ها شاید به آلودگی سایر بذرها منجر شود. بنابراین، بذرها باید با فاصله حداقل cm۲۰ از یکدیگر قرار گیرند، به عبارتی نباید بیشتر از ۱۰ بذر در هر پتری دیش cm۹ وجود داشته باشد (مرحله ۲).

ارزیابی نمونه ها ممکن است به دلیل رشد آلوده کننده ها، مخصوصا Alternaria tenuis و یا A.

radicina مشکل باشد. تجربه و دقت زیادی برای شناسایی تمام اتفاق ها لازم است (ISTA، ۱۹۸۴) (مرحله ۶).

ممکن است ارزیابی های تکمیلی بعد از ۱۴-۱۳ روز از کشت بذرها برای تأیید گسترش آلودگی توسط باکتری های بی حرکت یا عمقی برای باروری آنها لازم باشد

شناسایی Botrytis cinerea در آفتابگردان

گیاه زراعی: آفتابگردان (Helianthus annus)

پاتوژن: Botrytis cinerea

تهیه شده توسط کمیته فرعی تأیید روش PDC انجمن بین المللی آزمایش بذر (ISTA)

تاریخ ویرایش ویرا۔ ۰۰۰. بیست و ششم فوریه ۲۰۰۱

تجدیدنظر ۲۲۶ ۲۰۰۱۰ شپارد و کوکرل

تجدید چاپ ۲۰۰۳، ویرایش ۱۱، ۲۰۰۸

“بذر تیمار شده” و ” گزارش نتایج تجدید نظر شد.

ارائه دهنده: کمیته فرعی تأیید روش PDT انجمن بین المللی آزمایش بذر (۱۸T24))

سابقه

این روش برای نخستین بار در کتاب آزمون سلامت بذر AST4 که توسط آنسیلمی و چمپیون آماده شد در سال ۱۹۸۱ به عنوان روش کار در شماره ۴۴ منتشر گردید. این روش با ویرایش قواعد ISTA (۱۹۹۹) در سال ۲۰۰۲ در قسمت ضمیمه فصل ۱ گنجانیده شد. این روش توسط کمیته سلامت بذر ISTA در سال ۲۰۰۶ اصلاح (کوکرل و کونراد، ۲۰۰۷) و برای پنج سال آینده پیشنهاد شد.

پیشگیری های احتیاطی

از شناخت عوامل خطر اطمینان حاصل کنید و پیشگیری های احتیاطی لازم را به خصوص در زمان آماده سازی بستر کشت، اتوکلاو و توزین اجزا اتخاذ کنید. فرض بر این است که این فرایند کاری در آزمایشگاه میکروب شناسی توسط افراد آشنا به کار آزمایشگاهی، میکروب شناسی مطلوب و روش های ضد عفونی أجرا می گردد. تمام مواد مورد استفاده (به عنوان مثال، اتوکلاو، ضد عفونی کننده را به روشی مناسب مرتب کنید که با مقررات ایمنی محیطی و محلی مطابقت داشته باشد.

بذر تیمار شده

این روش برای شناسایی Botrytis cinerea در بذر تیمار شده فاقد اعتبار است. احتمالا تیمار بذر کارایی این روش را تحت تأثیر قرار دهد.

تعریف تیمار: هر فرایند فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی که توده بذری شامل پوسته های بذر در معرض آن قرار می گیرند (به بخش ۳-۲-۱ رجوع کنید).

Olgo

ماده مرجع استفاده از ماده مرجع یا مواد مناسب دیگر توصیه می شود.

بستر کاغذ صافی، به عنوان مثال، واتمن شماره ۱ یا محلول مالت ۳٪.

پتری دیش ها وقتی که تراکم کاشت تعداد بذرها در هر پتری دیش تعیین گردید، پتری دیش با قطر mm90در نظر گرفته می شود.

انکوباتور قابل تنظیم روی حدود ۲°C*۲۰ باشد.

آماده سازی نمونه

آزمایش روی نمونه کاری ۴۰۰ بذری که در بخش ۱-۴-۱ از قواعد ISTA شرح داده شده، انجام می گیرد.

روش

١. پیش تیمار

به هیچ وجه.

٢. کاغذ صافی دو کاغذ صافی به قطر mm ۸۸ در داخل هر پتری دیش با قطر mm۹۰ قرار دهید و ml۱ از محلول عصاره مالت ۳٪ را اضافه کنید. آب اضافی را خارج سازید و پنج بذر در هر پتری دیش بکارید.

٣. نگهداری در انکوباتور به مدت ۹ روز در تاریکی تحت دمای ۲۰°C.

۴. ارزیابی

بعد از ۵، ۷ و ۹ روز ریشه های با پوسیدگی ضعیف و پوشیده با میسلیوم های خاکستری فراوان در بذرها را با چشم غیر مسلح مشاهده و ارزیابی کنید (شکل ۱). این بذرها آلوده در نظر گرفته می شوند. ارزیابی بعد از ۷ و و روز تکرار می شود. آلودگی های جدید روی کاغذ صافی مشخص شده و مجموع سه بار شمارش، نشان دهنده کل آلودگی است. در شرایط شبهه برانگیز، میسلیوم با بزرگنمایی ۸۲۰۰ برای هیف های مجزا و نواری شکل و دسته هایی از کنید یوفورهای شاخه ای ارزیابی و مورد تأیید قرار می گیرد (شکل ۳).

شناسایی Drechslera oryzae در برنج

گیاه زراعی: برنج (Oryza sativa)

پاتوژن: Drechslera oryzae

تهیه شده توسط کمیته فرعی تأیید روش PDC انجمن بین المللی آزمایش بذر (ISTA)

تاریخ ویرایش ویرایش ۰/۱ ، ۱۳ جولای ۲۰۰۰

تجدیدنظر ۲۰/۱۱/۲۰۰۱

تجدید چاپ ۲۰۰۳

ویرایش ۱/۱/۰۱/۰۱/۲۰۰۸

“بذر تیمارشده” و “گزارش نتایج” تجدیدنظر شد.

کمیته فرعی تأیید روش PDC انجمن بین المللی آزمایش بذر (ISTA)

سابقه

این روش برای نخستین بار در کتاب آزمون سلامت بدر ISTA در نوامبر سال ۱۹۶۴ در سری۳ و شماره ۱۱ منتشر شد. این روش با ویرایش قواعد ISTA (۱۹۹۹) در سال ۲۰۰۲ در قسمت ضمیمه فصل ۱ گنجانیده شد. این روش توسط کمیته سلامت بذر ISTA در سال ۲۰۰۶ اصلاح (کوکرل و کوئنراد، ۲۰۰۷) و برای پنج سال آینده پیشنهاد شد.

بررسی در آزمونهای مقایسه ای بین المللی: ۱۹۶۰، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴.

پیشگیری های احتیاطی از شناخت عوامل خطر اطمینان حاصل کنید و پیشگیری های احتیاطی لازم را به خصوص در زمان آماده سازی بستر کشت، اتو کلاو و توزین اجزا اتخاذ کنید. فرض بر این است که این فرایند کاری در آزمایشگاه میکروب شناسی توسط افراد آشنا به کار آزمایشگاهی، میکروب شناسی مطلوب و روش های ضد عفونی اجرا می گردد. تمام مواد مورد استفاده به عنوان مثال، اتوکلاو، ضد عفونی کننده را به روشی مناسب مرتب کنید که با مقررات ایمنی محیطی و محلی مطابقت داشته باشد.

بذر تیمارشده

این روش برای شناسایی Drechslera oryzae در بذر تیمارشده فاقد اعتبار است. احتمالا تیمار بذر کارایی این روش را تحت تأثیر قرار دهد.

تعریف تیمار: هر فرایند فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی که توده بذری شامل پوسته های بذر در معرض آن قرار می گیرند (به بخش ۳-۲-۱ رجوع کنید).

مواد

ماده مرجع استفاده از ماده مرجع یا مواد مناسب دیگر در صورت امکان توصیه می شود.

بستر کشت کاغذ صافی

پتری دیش ها وقتی که تراکم کاشت بذرها در هر پتری دیش تعیین گردید، پتری دیش با قطر mm۹۰ در نظر گرفته می شود.

انکوباتور قابل تنظیم روی ۲°C*۲۰ باشد. برای تحریک اسپورزایی در طول نگهداری در انکوباتور دوره متغیر ۱۲ ساعت تاریکی و نور ماورای بنفش نزدیک (NUV) توصیه می شود. منبع نوری توصیه شده لامپ فلورسنت با نور سیاه (حداکثر ۳۶۰ نانومتر) است، اما لامپهای فلورسنت با نور سفید رضایت بخش است.

آماده سازی نمونه

این آزمون روی نمونه کاری ۴۰۰ بذری مطابق با بخش ۱-۴-۱ از قواعد ISTA انجام می گیرد.

روش

١. پیش تیمار

به هیچ وجه.

۲. روش کاغذ صافی

در داخل هر پتری دیش روی کاغذ صافی مرطوب ۲۵ بذر قرار دهید.

٣. نگهداری در انکوباتور

۷ روز در دمای ۲۲°C در شرایط متناوب ۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی.

۴. ارزیابی

کنیدی های D. oryzae را در هر بذر با بزرگنمایی ۵۰-۱۲ به ارزیابی کنید. کنیدیوفورهای قارچها روی پوسته بذر و همچنین میسلیوم هوایی خاکستری روشن تولید می شوند که کل یا قسمتی از بذر را می پوشانند و به آن ظاهری کرک مانند می دهند. قارچها به ندرت روی کاغذهای صافی گسترش می یابند. در موارد مشکوک بررسی وجود کنیدی ها ممکن است در بزرگنمایی ۷۲۰۰ مورد تأیید قرار گیرد. کنیدیها معمولا هلالی شکل (شکل ۲)، ۱۷-۱۰۷۶۱۱-۳۵ میکرومتر (شکل ۱)، قهوه ای روشن تا قهوه ای، در وسط یا کمی پایین تر عریض تر و با دنباله های نوک تیز تا گرد می باشند.

روش های کلی (معمول برای بسیاری از شیوه های آزمون)

  1. ارزیابی دامنه های مجاز

دامنه های مجاز معیارهایی هستند برای ارزیابی اینکه آیا تغییر نتیجه در داخل یا بین آزمون ها از گستردگی کافی برای ایجاد تردید در مورد صحت نتایج برخوردار است یا خیر. دامنه مجاز که برای اکثر آزمون های مستقیم سلامت بذر به کار گرفته می شود را می توان در جدول ۵ب از فصل ۵ قواعد ISTA یا از کتاب دامنه های مجاز و اندازه گیری های دقت در آزمون بندر نوشته میلس یافت (خلاصه هایی از بیست و هشتمین همایش بین المللی آزمون بذر، ۱۹۶۳، شماره ۳، صفحه ۶۴۴)

۲. گزارش نتایج

نتیجه آزمون سلامت بذر باید نام علمی پاتوژن و روش آزمون مورد استفاده با هر نوع پیش تیمار را بیان کند. زمانی که نتایج در فرم ISTA گزارش می شود، در زیر سایر یافته ها درج می گردد.

تضمین کیفیت

نکات کنترلی حساس

گزارش نشده است..

شناسایی Pyricularia oryzae در برنج

گیاه زراعی: برنج (Oryza sativa)

پاتوژن: (Pyricularia oryzae Cavara(syn. Piricularia grisea –

تهیه شده توسط: کمیته فرعی تأیید روش PDC انجمن بین المللی آزمایش بذر (۱STA)

تاریخ ویرایش ویرایش ۰/۱/۱۳  جولای ۲۰۰۰

تجدیدنظر ۲۰۰۱۱۱۲۰

تجدید چاپ ۲۰۰۳

ویرایش ۱/۱ ۰۱/۰۱/۲۰۰۸

سابقه

این روش برای نخستین بار در کتاب آزمون سلامت بذر ISTA در نوامبر سال ۱۹۶۴ در سری ۳ و شماره ۱۲ منتشر شد و توسط ماتور از انستیتوی پاتولوژی بذر برای کشورهای در حال توسعه در کپنهاگ دانمارک در سال ۱۹۸۱ تجدیدنظر گردید. این روش با ویرایش قواعد ISTA (۱۹۹۹) در سال ۲۰۰۲ در قسمت ضمیمه فصل ۱ گنجانیده شد. این روش توسط کمیته سلامت بذر ISTA در سال ۲۰۰۶ اصلاح (کو کرل و کوئنراد، ۲۰۰۷) و برای پنج سال آینده پیشنهاد شد.

بررسی در آزمون های مقایسه ای بین المللی: ۱۹۶۰، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸.

پیشگیری های احتیاطی از شناخت عوامل خطر اطمینان حاصل کنید و پیشگیری های احتیاطی لازم را به خصوص در زمان آماده سازی بستر کشت، اتوکلاو و توزین اجزا اتخاذ کنید. فرض بر این است که این فرایند کاری در آزمایشگاه میکروب شناسی توسط افراد آشنا به کار آزمایشگاهی، میکروب شناسی مطلوب و روش های ضد عفونی اجرا می گردد. تمام مواد مورد استفاده به عنوان مثال، اتو کلاو، ضد عفونی کننده را به روشی مناسب مرتب کنید که با مقررات ایمنی محیطی و محلی مطابقت داشته باشد.

بنر تیمار شده

این روش برای شناسایی Pyricularia oryzae در بذر تیمارشده فاقد اعتبار است. احتمالا تیمار بذر کارایی این روش را تحت تأثیر قرار دهد. تعریف تیمار: هر فرایند فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی که توده بذری شامل پوسته های بذر در معرض آن قرار می گیرند (به بخش ۳-۲-۱ رجوع کنید).

مواد

ماده مرجع استفاده از ماده مرجع یا مواد مناسب دیگر در صورت امکان توصیه می شود.

بستر کشت کاغذ صافی

پتری دیش ها وقتی که تراکم کاشت تعداد بذرها در هر پتری دیش تعیین گردید، پتری دیش با قطر mm۹۰در نظر گرفته می شود.

انکوباتور قابل تنظیم روی ۲۰۲°C باشد. برای تحریک اسپورزایی در طول نگهداری در انکوباتور دوره متغیر ۱۲ ساعت تاریکی و نور ماورای بنفش نزدیک (NUV) توصیه می شود. منبع نوری توصیه شده لامپ فلورسنت با نور سیاه (حداکثر ۳۶۰ نانومتر) است، اما لامپ های فلورسنت با نور سفید رضایت بخش است.

آماده سازی نمونه

این آزمون روی نمونه کاری ۴۰۰ بذری مطابق با بخش ۱-۴-۱ از قواعد ISTA انجام می گیرد.

روش

  1. پیش تیمار

به هیچ وجه.

۲. روش کاغذ صافی

در داخل هر پتری دیش روی کاغذ صافی مرطوب ۲۵ بذر قرار دهید.

  1. نگهداری در انکوباتور

۷ روز در دمای ۲۲°C در شرایط متناوب ۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی (ترجیحا NUV).

۴. ارزیابی

کنیدیهای P. oryz را در هر بذر با بزرگنمایی ۵۰-۱۲٪ ارزیابی کنید. به طور کلی، قارچها جمعیت های سبز تیره کوچک و نامرئی روی گلوم ها تولید می کنند (شکل ۱) که دارای کنیدیوفورهای کوچک و ظریف با گروهی از کنیدی ها در نوکشان می باشند. رشد آنها به ندرت کل بذر را پوشش می دهد. در موارد مشکوک با بررسی در بزرگنمایی ۸۲۰۰ احتمالا وجود کنیدی ها مورد تأیید قرار گیرد. کنیدی ها معمولا گلابی شکل (شکل ۲)، شفاف، با دندانه های بریده بریده ریز در پایه، دو دیوارهای و معمولا نوک تیز به ابعاد ۲۵-۲۰*۱۲-۹ میکرومتر می باشند.

نکته ها

برای شناسایی صحیح P.oryza  روی بذر، لازم است که بذرها زیر میکروسکوپ استروسکوپی با بزرگنمایی ۲۵۵۰ * به دقت بررسی شوند. باید مراقب بود تا Pyriculdarica با ساپروفیت عمومی Cacosporium7 اشتباه گرفته نشود. گروه اندکی از کنیدی های نوک تیز با کنیدیوفورهای ریز کمرنگی که در زیر میکروسکوپ استروسکوپی قابل مشاهده هستند، به عنوان Pyricularia شناخته می شوند. در Candosporit، کنیدیهای متعددی به صورت گروهی روی کنید یوفورهای طویل و تیرهای قرار دارند. در موارد شبهه برانگیز کنیدی ها باید با بزرگنمایی بالاتری، ۴۰۰-۲۰۰*، ارزیابی شوند.

روش های کلی (معمول برای بسیاری از شیوه های آزمون)

  1. ارزیابی دامنه های مجاز دامنه های مجاز معیارهایی هستند برای ارزیابی اینکه آیا تغییر نتیجه در داخل یا بین آزمونها از گستردگی کافی برای ایجاد تردید در مورد صحت نتایج برخوردار است یا خیر. دامنه مجاز که برای اکثر آزمون های مستقیم سلامت بذر به کار گرفته می شود را می توان در جدول ۵ ب از فصل ۵ قواعد ISTA یا از کتاب دامنه های مجاز و اندازه گیری های دقت در آزمون بذر نوشته میلس یافت (خلاصه هایی از بیست و هشتمین همایش بین المللی آزمون بذر، ۱۹۶۳، شماره ۳، صفحه ۶۴۴)

۲. گزارش نتایج

نتیجه آزمون سلامت بذر باید نام علمی پاتوژن و روش آزمون مورد استفاده با هر نوع پیش تیمار را بیان کند. زمانی که نتایج در فرم ISTA گزارش می شود، در زیر سایر یافته ها درج می گردد.

تضمین کیفیت

نکات کنترلی حساس

گزارش نشده است.

شناسایی Alternaria padwickii در برنج

گیاه زراعی: برنج (Oryza sativa)

پاتوژن: Alternaria padwickii

تهیه شده توسط: کمیته فرعی تأیید روش PDC انجمن بین المللی آزمایش بذر (ISTA)

تاریخ ویرایش ویرایش ۰/۱ ۱۳ جولای ۲۰۰۰

تجدیدنظر ۲۰/۱۱/۲۰۰۱

“بذر تیمار شده ” و ” گزارش نتایج” تجدیدنظر شد.

عرضه کننده: کمیته فرعی تأیید روش PDC انجمن بین المللی آزمایش بذر (ISTA)

سابقه

این روش برای نخستین بار در کتاب آزمون سلامت بذر ISTA در نوامبر سال ۱۹۶۴ در سری ۳ و شماره ۱۱ منتشر شد. این روش با ویرایش قواعد ISTA (۱۹۹۹) در سال ۲۰۰۲ در قسمت ضمیمه فصل ۱ گنجانیده شد. این روش توسط کمیته سلامت بذر ISTA در سال ۲۰۰۶ اصلاح (کو کرل و کوئنراد، ۲۰۰۷) و برای پنج سال آینده پیشنهاد شد.

بررسی در آزمون های مقایسه ای بین المللی: ۱۹۶۳، ۱۹۶۴.

پیشگیری های احتیاطی

از شناخت عوامل خطر اطمینان حاصل کنید و پیشگیری های احتیاطی لازم را به خصوص در زمان آماده سازی بستر کشت، اتو کلاو و توزین اجزا اتخاذ کنید. فرض بر این است که این فرایند کاری در آزمایشگاه میکروب شناسی توسط افراد آشنا به کار آزمایشگاهی، میکروب شناسی مطلوب و روش های ضد عفونی اجرا می گردد. تمام مواد مورداستفاده به عنوان مثال، اتوکلاو، ضدعفونی کننده را به روشی مناسب مرتب کنید که با مقررات ایمنی محیطی و محلی مطابقت داشته باشد.

بذر تیمار شده

این روش برای شناسایی Alternaria padwickii در بذر تیمارشده فاقد اعتبار است. احتمالا تیمار بذر کارایی این روش را تحت تاثیر قرار دهد. تعریف تیمار: هر فرایند فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی که توده بذری شامل پوسته های بذر در معرض آن قرار می گیرند (به بخش ۳-۲-۱ رجوع کنید)

مواد

ماده مرجع استفاده از ماده مرجع یا مواد مناسب دیگر در صورت امکان توصیه می شود.

بستر کشت کاغذ صافی

پتری دیشها وقتی که تراکم کاشت بذرها در هر پتری دیش تعیین گردید، پتری دیش با قطر mm۹۰ درنظر گرفته می شود.

انکوباتور قابل تنظیم روی ۲۰۲°C باشد. برای تحریک اسپورزایی در طول نگهداری در انکوباتور دوره متغیر ۱۲ ساعت تاریکی و نور ماورای بنفش نزدیک (NUV) توصیه می شود. منبع نوری توصیه شده لامپ فلورسنت با نور سیاه (حداکثر ۳۶۰ نانومتر) است، اما لامپهای فلورسنت با نور سفید رضایت بخش است.

آماده سازی نمونه

این آزمون روی نمونه کاری ۴۰۰ بذری مطابق با بخش ۱-۴-۱ از قواعد ISTA انجام می گیرد.

روش

١. پیش تیمار

به هیچ وجه.

۲. روش کاغذ صافی

در داخل هر پتری دیش روی کاغذ صافی مرطوب ۲۵ بذر قرار دهید.

٣. نگهداری در انکوباتور

۷ روز در ۲۲°C در شرایط متناوب ۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی

۴. ارزیابی

کنیدی های A. pachwickii را در هر بذر با بزرگنمایی ۵۰-۱۲× ارزیابی کنید. کنیدی های مخروطی شکل، ابتدا نیمه شفاف و سپس مایل به قهوه ای طلایی با شاخه های دراز می شوند که به صورت منفرد روی کنیدیو فورهای کوچک روی پوسته بذر یا روی کنیدیوفورهای قابل تشخیص درون میسلیوم های هوایی کرک مانند خاکستری تشکیل می شوند. در موارد مشکوک بررسی وجود کنیدی ها ممکن است در بزرگنمایی ۷۲۰۰ مورد تأیید قرار گیرد. کنیدی ها به صورت ۵-۳ تایی، اغلب به صورت تجمعی در دیواره با خصوصیات سلولهای بنیادی مخروطی شکل و شاخه های دراز ۲۰-۱۷۰۷۱۱-۹۵ میکرومتر هستند. بذرها یا گیاهچه های آلوده اغلب با لکه های صورتی رنگ پوشیده شده اند که روی کاغذ صافی انتشار یافته و بعد از ۷ روز متراکم تر می گردند.

روش های کلی (معمول برای بسیاری از شیوه های آزمون)

١. ارزیابی دامنه های مجاز

دامنه های مجاز معیارهایی هستند برای ارزیابی اینکه آیا تغییر نتیجه در داخل یا بین آزمون ها از گستردگی کافی برای ایجاد تردید در مورد صحت نتایج برخوردار است یا خیر. دامنه مجاز که برای اکثر آزمون های مستقیم سلامت بذر به کار گرفته می شود را می توان در جدول ۵ب از فصل ۵ قواعد ISTA یا از کتاب دامنه های مجاز و اندازه گیری های دقت در آزمون بذر نوشته میلس یافت (خلاصه هایی از بیست و هشتمین همایش بین المللی آزمون بذر، ۱۹۶۳، شماره ۳، صفحه ۶۴۴)

۲. گزارش نتایج

نتیجه آزمون سلامت بذر باید نام علمی پاتوژن و روش آزمون مورد استفاده با هر نوع پیش تیمار را بیان کند. زمانی که نتایج در فرم ISTA گزارش می شود، در زیر سایر یافته ها درج می گردد.

تضمین کیفیت

نکات کنترلی حساس

گزارش نشده است.